Polska - doskonała lokalizacja na znalezienie partnera w Kontraktowej Produkcji Elektroniki

31.07.2020Przemysław Prolejko

Polska to kraj o wyjątkowej kulturze, historii i geografii, który - dzięki transformacji i ciągłemu wzrostowi gospodarczemu - przyciąga coraz większe rzesze firm z całego świata. Przystąpienie do NATO w 1999 r. oraz Unii Europejskiej w maju 2004 r. otworzyło polski rynek dla inwestorów zagranicznych oraz zapewniło bardzo duże możliwości rozwoju.

W jaki sposób Twój biznes zyska na produkcji w Polsce?

Sens inwestowania w Polsce należy analizować patrząc na rozwój gospodarki oraz historie tysięcy firm, które działają na terenie tego kraju i odnoszą sukcesy już od ponad 30 lat. 

Dziś Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej i może pochwalić się, trwającym trzy dekady, okresem nieustannego rozwoju. Od 1989 roku, czyli od momentu transformacji gospodarczej, PKB Polski wzrósł o 826,96% i jest to najlepszy wynik w Europie. W tym czasie PKB per capita zwiększył się z 32% do 74% unijnej średniej, co oznacza, że różnica pomiędzy Polakami i mieszkańcami innych krajów Unii Europejskiej zmniejszyła się średnio o ponad połowę. Roczny wzrost PKB w latach 1991–2019 osiągnął stabilne 3,7%. Ponadto, Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który uniknął recesji podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. 

W rezultacie kraj, który jeszcze niedawno był marginalną gospodarką, ma realne szanse stać się nowym motorem wzrostu w Europie. Rozwój Polski opiera się przede wszystkim na dynamicznym eksporcie, silnym popycie wewnętrznym, wzroście wydajności, inwestycjach zagranicznych oraz napływie funduszy unijnych. Jest także wspierany przez pokolenie wyżu demograficznego z lat 80 i stabilny system bankowy.

Jakie są korzyści produkcji w Polsce?

Według zagranicznych firm działających w Polsce, ankietowanych przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, głównymi czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce są kwalifikacje pracowników, jakość szkolnictwa wyższego oraz wydajność i motywacja pracowników.

Wykształcona i dostępna siła robocza

Polska ma do zaoferowania pulę doskonale wykształconych pracowników i inżynierów, mierzoną liczbą i jakością absolwentów szkół wyższych. Około 22% populacji Polski ma wykształcenie wyższe. Ponadto, co bardzo ważne, w Polsce rośnie znajomość języków obcych - zajmuje szóste miejsce na świecie pod względem znajomości języka angielskiego.

I chociaż pracownicy w Polsce są dobrze wykształceni, zarabiają znacznie mniej niż pracownicy z Europy Zachodniej. Całkowite koszty pracy ponoszone przez pracodawcę na pracownika w Niemczech wynoszą 48,80 USD za godzinę, podczas gdy w Polsce stanowią jedną piątą tej kwoty. 

Przewaga związana z niskimi kosztami pracy, a w związku z tym kosztami usług oferowanych np. przez kontraktowych dostawców EMS, utrzyma się prawdopodobnie przez kilka lub kilkanaście następnych lat, ponieważ płace rosną w Polsce w tempie zaledwie o jeden punkt procentowy większym, niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

I chociaż Polska stoi w obliczu konkurencji ze strony krajów oferujących tanią produkcję, takich jak Chiny, Indie, Filipiny, czy Wietnam, to problemy wynikające z odległości, logistyki, a także umiejscowienia produkcji poza Europą w przypadku towarów przeznaczonych na ten rynek, znacznie ograniczają korzyści płynące z oferowanych przez nie niskich kosztów. 

Właśnie dlatego wiele globalnych firm lokuje na terenie Polskich swoje centra usług odpowiedzialne za, między innymi, outsourcing procesów biznesowych, centra usług wspólnych, obsługę IT oraz działania R&D. Na umieszczenie produkcji w Polsce zdecydowały się także takie potęgi, jak Opel, Volkswagen, czy Toyota, która produkuje w Polsce silniki najnowszej generacji.

Wynika to właśnie z dostępności doskonale wykształconych, świetnie pracujących i władających językami obcymi pracowników.

Największy sukces w UE

Polska otrzymała jedną z największych puli funduszy UE na rozwój i infrastrukturę, która pomogła w zwiększeniu skali inwestycji publicznych. Jako największy beneficjent polityki strukturalnej UE, co roku otrzymuje i doskonale wykorzystuje coraz większą liczbę transferów unijnych. 

Z kolei polscy przedsiębiorcy mają w latach 2014-2020 dostęp do prawie 10-krotnie większego wsparcia dla innowacji i badań niż okresie wcześniejszym. Oznacza to ponad 20 miliardów złotych na rozwój innowacyjności i zaawansowanych technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Dotacje te pozwoliły polskim firmom, na przykład kontraktowym dostawcom EMS, takim jak firma Assel, stworzyć nowoczesne parki maszynowe i wyszkolić pracowników, co przekłada się na niebagatelną przewagę konkurencyjną na rynku. 

Polska się opłaca!

Polska ma doskonałe, strategiczne położenie w sercu Europy, pomiędzy Europą Zachodnią, z granicą z Niemcami, a Rosją, które ułatwia jej dostęp do atrakcyjnych rynków konsumenckich w UE, Rosji, na Ukrainie, w Turcji oraz na Bliskim Wschodzie. 

Przyspieszony rozwój infrastruktury transportowej (drogi, porty morskie i połączenia lotnicze) w ostatnich latach sprawił, że polskie firmy są obecnie w stanie skuteczniej obsługiwać sąsiednie rynki. A ponieważ w odległości 1 000 kilometrów od granic Polski mieszka ponad 200 milionów obywateli UE, polskie firmy mogą montować, produkować i dostarczać towary na wiele zamożnych rynków. 

Położenie geograficzne Polski zapewnia także kolejną przewagę kosztową, ponieważ usługi biznesowe mogą być świadczone w strefie czasowej UE, w ramach podobnych rozwiązań prawnych, w dogodnych lokalizacjach zapewniających łatwy dostęp.

Warto produkować w Polsce!

Ważną zaletą polskich firm jest ich duża elastyczność. Nieustanne reformy i zmieniające się środowisko, w którym działały polskie podmioty gospodarcze w ciągu ostatnich 30 lat, sprawiły, że stały się bardziej odporne na zmiany i jednocześnie elastyczne, co pomaga im skutecznie konkurować na rynkach lokalnych, a także na rynkach innych krajów. Tym bardziej, że polscy menedżerowie nauczyli się szybko podejmować decyzje, doskonale reagować na zmieniające się warunki biznesowe, a także dostosowywać do potrzeb klientów (na przykład odpowiednio rozbudowując swój park maszynowy).

Tym bardziej, że Polska oferuje stabilną sytuację makroekonomiczną i przyjazne otoczenie biznesowe dzięki powołaniu do życia instytucji, które stabilizują gospodarkę  (takich jak instytucje finansowe: NBP, KNF, BFG, czy izby gospodarcze), przynależności do organizacji międzynarodowych oraz nieustannemu doskonaleniu przepisów prawa. Według rankingu łatwości prowadzenia działalności Banku Światowego Polska awansowała z 76 miejsca na świecie w 2009 roku na 33 miejsce w roku 2019 r. 

Kolejnym znakiem przyjaznego klimatu gospodarczego w kraju jest fakt, że Polska znalazła się na szczycie listy wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w dziewiątym badaniu gospodarczym Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Sytuacja w Polsce różni się od sytuacji w innych krajach regionu zapewniając jej dobrą pozycję konkurencyjną i wysoką atrakcyjność jako miejsce produkcji. Polskie firmy mają nieograniczony dostęp do całego rynku europejskiego, a także wykwalifikowanej siły roboczej, której koszty pracy stanowią ułamek kosztów zachodnioeuropejskich. Są także wysoko cenione przez zagranicznych i zewnętrznych klientów. Z tego względu współpraca z nimi jest obecnie przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów z Europy i całego świata.
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

Made by Web24